Uw gegevens

*
*
*
*
*

Adres en contact

*
*
*
*
*
Privacy verklaring
Privacy Statement en Cookieverklaring CED

CED is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van CED is vanzelfsprekend alvast in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt.

1. Waarom verzamelt CED mijn gegevens? 
Uw persoonsgegevens worden door de CED verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met CED. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op dat we beschermen en behouden wat voor mensen van waarde is. Dat doen we onder andere voor bedrijven in de verzekeringssector, vastgoedondernemingen, woningcorporaties, leasemaatschappijen, zorgverleners, grote corporates en overheden. De kracht van CED is ons ge´ntegreerde aanbod: van preventie, noodhulpverlening, schadebehandeling tot herstel. 

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten en producten die worden aangeboden door CED. 

CED houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

Daarnaast gebruiken wij gegevens waardoor u niet kunt worden ge´dentificeerd (niet-persoonlijke gegevens genoemd) voor diverse doeleinden. We kunnen niet-persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruiken voor het aanmaken van anonieme gegevensprofielen en het aanbieden van gesegmenteerde marketing, voor het genereren van statistische gegevens, om onze huidige diensten en producten te verbeteren en te beheren en nieuwe dienstverlening en producten te maken. 

Ook kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van CED. 

2. Hoe beveiligt CED mijn gegevens? 
CED beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5. 

U hebt het recht om van ons te verwachten dat we uw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. We werken er hard aan om CED en onze klanten te beschermen tegen onbevoegde toegang of het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren. In het bijzonder: 


We houden ons te allen tijde aan dit Privacy beleid met betrekking tot alle gegevens die we van u verzamelen;
We beperken het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat iedereen met wie we dergelijke informatie delen deze informatie behandelt met de privacy en beveiliging die deze verdient;
We hebben in de industrie geaccepteerde fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen.
3. Hoe verzamelt CED mijn gegevens? 
We verzamelen informatie op drie manieren: wanneer u ons informatie verstrekt, automatisch wanneer u onze website of diensten en producten gebruikt en wanneer we deze van derden (onze opdrachtgevers) ontvangen. 

Via onze website worden gegevens automatisch verzameld via het gebruik van cookies. U kunt hier uitgebreide informatie vinden over het gebruik van cookies. 

4. Wat verzamelt CED waardoor ik ge´dentificeerd kan worden? 
Door sommige informatie die we verzamelen (persoonlijke gegevens genoemd) kunt u worden ge´dentificeerd. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of IP-adres (bij bezoek aan onze website). Persoonlijke gegevens verzamelen we alleen als u deze aan ons verstrekt of wij deze van onze opdrachtgevers ontvangen. Dit allemaal binnen het kader van onze dienstverlening. 

5. Rechten van betrokkenen 
U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen. Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 

Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, bewaren we gewoonlijk uw persoonsgegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld dan wel om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. 

6. Contactgegevens 
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: 

CED 
dhr. M. Blom (Data Privacy Officer) 
Rietbaan 40-42 
2908 LP Capelle aan den IJssel 
Security@ced.nl 

7. Aanpassen privacy statement 
Wij behouden ons het recht voor op elk gewenst moment ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.ced.nl) worden gepubliceerd.
Ik heb de voorwaarden gelezen